Hem / Årsmöte

Årsmöte

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.Vi uppmanar föreningarna att vara representerade på årsmötet för att både medverka till en lyckad avslutning på handbollsåret men också för att vara med och påverka det kommande verksamhetsåret.

Årsmöte HF Öst 2021 

Utdrag ur stadgarna

§ 10 Kallelse m m

Kallelse till mötet utfärdas av styrelsen genom kungörelse i SHF:s kungörelse- organ samt genom brev till föreningarna senast en (1) månad före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§ 11 Rösträtt

Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som upprättats av SHF:s FS till ordinarie årsmöte att gälla intill nästa ordinarie årsmöte.
Röstlängden upptar de föreningar som senast 30 september har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SHF samt de förpliktelser som kan ha bestämts av årsmötet.
Varje röstberättigad förening har en röst.
Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva rösträtt anges.

§ 13 Motioner

Motion till årsmöte inges skriftligen senast en månad före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i förening. 
Motion från föreningsmedlem insändes genom föreningen med dess utlåtande till Operativchef för Handbollförbundet Öst 

Motion föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

 

POSTADRESS
Handbollförbundet Öst
Box 11016, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS
Idrottens hus
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

E-post: This is a mailto link
Faktura: This is a mailto link
Bankgiro: 206-3469
Organisationsnummer: 802001-3499

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgTwitter_vit.svgLinked_vit.svg